Zgodnie z wytycznymi Wojewody Mazowieckiego informuję, że na terenie Gminy Mirów utworzony będzie 1 punkt wydawania preparatu jodku potasu. Podkreślić należy, że jest to działanie wyłącznie o charakterze prewencyjnym,  a w chwili obecnej zagrożenie skażeniem radiacyjnym nie występuje. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki.

Lokalizacja punktu  wydawania preparatu jodku potasu

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej , Mirów Stary 27

Wydanie preparatu w ww. punkcie nastąpi po decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o rozpoczęciu akcji wydawania tabletek jodku potasu.

Zgodnie ze wskazaniami medycznymi preparat jodku potasu przeznaczony jest dla ludności do ukończenia 60 roku życia. Uprawnionymi do odbioru tabletek jodku potasu są osoby dorosłe. Osoby niepełnoletnie powinny posiadać pisemne upoważnienie rodziców lub opiekunów prawnych na pobranie tabletek jodu potasu. Osoba zgłaszająca się do punktu wydawania tabletek może pobrać tabletki także dla innych osób (w szczególności pozostałych domowników, sąsiadów itp.), o ile przedstawi imienną listę tych osób.
Tabletki jodku potasu będą wydawane osobom bez względu na miejsce zamieszkania.

j1

j2