Do zadań Referatu Finansowego należy:

1. przygotowywanie projektu budżetu,
2. wykonywanie budżetu, prowadzenie analiz dochodów i wydatków gminy oraz przedkładanie wniosków z zakresu gospodarki finansowej Wójtowi i Radzie Gminy,
3. naliczanie i pobór podatków i opłat lokalnych oraz prowadzenie kontroli w tym zakresie,
4. kontrola gospodarki finansowej jednostek i zakładów budżetowych, sołectw oraz podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych podlegających Radzie Gminy,
5. prowadzenie obsługi kasowej i księgowej,
6. prowadzenie ewidencji składników mienia gminy i udziałów oraz zmian w tym zakresie,
7. współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, Urzędem Skarbowym, bankiem wykonującym obsługę kasową oraz innymi instytucjami finansującym,
8. opracowywanie wymaganej sprawozdawczości w zakresie prowadzonych spraw,
9. opracowywanie i wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych,
10. przygotowywanie do realizacji rachunków, faktur i ich sprawdzanie pod względem rachunkowym i formalnym,
11. prowadzenie księgowości analitycznej wszystkich operacji oraz dokonywanie uzgodnień miesięcznych i rocznych,
12. prowadzenie ewidencji środków trwałych,
13. dokonywanie wyceny spisanych z natury składników majątkowych przez Komisję Inwentaryzacyj na,
14. rozliczanie z wpłat czynszu osoby fizyczne i prawne wynajmujące lokale mieszkalne i użytkowe,
15. rozliczanie kosztów za rozmowy telefoniczne i energię,
16. prowadzenie archiwum,
17. sporządzanie list płac dla pracowników Urzędu Gminy i pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych
18. prowadzenie kart wynagrodzeń dla pracowników,
19. naliczanie i przekazywanie podatku do Urzędu Skarbowego w oparciu o listy płac, umowy zlecenia, o dzieło,
20. naliczanie i przekazywanie składki ZUS oraz sporządzanie deklaracji rozliczeniowych,
21. naliczanie zasiłków oraz prowadzenie dokumentacji do zasiłków chorobowych, rodzinnych, pielęgnacyjnych, pogrzebowych, porodowych, macierzyńskich, opiekuńczych i wychowawczych,
22. wydawanie zaświadczeń o uzyskanych dochodach pracownikom, 237 sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu pracowników odchodzących na rentę lub emeryturę,
24. prowadzenie kart gospodarstwa,
25. prowadzenie księgowości podatkowej oraz prawidłowej ewidencji przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu podatków i opłat,
26. wymiar zobowiązań pieniężnych wsi oraz podatków i opłat od ludności , jednostek gospodarki uspołecznionej i nieuspołecznionej,
27. rozkładanie na raty , odraczanie i umarzanie należności pieniężnych z tytułu podatków i opłat,
28. wydawanie decyzji w sprawach podatków i opłat dotyczących zobowiązań pieniężnych,
29. kontrola terminowej wpłaty należności przez podatników i inkasentów, rozliczenia rachunkowo-kasowe inkasentów,
30. terminowe podejmowanie czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych takich jak upomnienia, tytuły wykonawcze,
31. stosowanie ulg i zwolnień w podatku gruntowym,
32. naliczanie podatków od posiadania psów
33. naliczanie podatku od środków transportowych,
34. prowadzenie kasy
35. zaopatrywanie i sprzedaż znaków skarbowych,
36. prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania,
37. sporządzanie raportów kasowych .
38. pobieranie gotówki z banku,
39. przyjmowanie wpłat,