SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIRÓW

Wdrożenie nowego systemu gospodarowania odpadami nastąpiła z dniem 1 lipca 2013 roku. Zmiana zapisów Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) nakazuje wszystkim mieszkańcom udział w systemie. Niedostosowanie się do tego obowiązku podlega karze (art. 54 i 56 Kodek Karny Skarbowy).

W dniu 30 kwiecień 2015 roku Rada Gminy w Mirowie podjęła następujące uchwały dotyczące wdrożenia nowego systemu gospodarki opadami komunalnymi:

Nr VII/30/2015 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty,
Nr VII/31/2015 w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Nr VII/32/2015 w sprawie poboru opłat za gospodarowanie odpadami w drodze inkasa.
W dniu 25 styczeń 2016 roku Rada Gminy w Mirowie podjęła następującą uchwałę dotyczącą wdrożenia nowego systemu gospodarki opadami komunalnymi:

Nr XV/81/2016 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirów.
W dniu 24 luty 2016 roku Rada Gminy w Mirowie podjęła następujące uchwały dotyczące wdrożenia nowego systemu gospodarki opadami komunalnymi:

Nr XVI/89/2016 w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług z w zakresie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
Nr XVI/90/2016 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości ma których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
W dniu 22 marzec 2016 roku Rada Gminy w Mirowie podjęła następujące uchwały dotyczące wdrożenia nowego systemu gospodarki opadami komunalnymi:

Nr XVII/98/2016 roku w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
Nr XVII/99/2016 roku w sprawie określenia elektronicznego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
W dniu 07 grudnia 2018 r. Rada Gminy w Mirowie podjęła następującą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty:

Nr II/10/2018 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty,
 

Deklaracje

Opłata za wywóz odpadów obowiązuje wszystkie osoby mieszkające na terenie Gminy Mirów. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne są zobowiązani do złożenia deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadów komunalnych. Każda zmiana w liczbie osób zamieszkujących nieruchomość lub wielkości pojemników należy zgłosić za pomocą deklaracji w terminie 14 dni od jej zaistnienia. Deklaracje należy składać do urzędu gminy Mirów, Mirów Stary 27, 26- 503 Mirów Stary, pokój 18, za pomocą poczty lub środków komunikacji elektronicznej.

Opłaty

 

Właściciele nieruchomości deklarują wysokość opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami w deklaracji dostarczonej do Urzędu Gminy. Wyliczenie opłat dokonuje się na podstawie stawek opłat przyjętych uchwałą Nr II/10/2018 Rady Gminy Mirów z dnia 7 grudnia 2018 r.

W przypadku nieruchomości zamieszkałych opłatę oblicza się za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy wysokość opłaty uzależniona jest od liczby osób zamieszkujących gospodarstwo domowe. Gospodarstwo domowe to zespół spokrewnionych i niespokrewnionych, razem mieszkających wspólnie się utrzymujących lub jedna osoba utrzymującą się samodzielnie. Miesięczna stawka opłat za gospodarowanie odpadami segregowanymi komunalnymi od jednego gospodarstwa domowego:

- jednoosobowego w wysokości                         8,00 zł

- dwuosobowego w wysokości                         16,00 zł

- trzyosobowego w wysokości                          24,00 zł

- czteroosobowego w wysokości                       28,00 zł

- pięcioosobowego w wysokości                       30,00 zł

- sześcioosobowego w wysokości                     31,00 zł

- siedmioosobowego w wysokości                    32,00 zł

- ośmioosobowego w wysokości                       33,00 zł

- dziewięcioosobowego i więcej w wysokości  34,00 zł

Miesięczna stawka opłat za gospodarowanie odpadami niesegregowanymi komunalnymi od jednego gospodarstwa domowego:

- jednoosobowego w wysokości                       14,00 zł

- dwuosobowego w wysokości                         26,00 zł

- trzyosobowego w wysokości                          32,00 zł

- czteroosobowego w wysokości                      38,00 zł

- pięcioosobowego w wysokości                      41,00 zł

- sześcioosobowego w wysokości                    42,00 zł

- siedmioosobowego w wysokości                   43,00 zł

- ośmioosobowego w wysokości                      44,00 zł

- dziewięcioosobowego i więcej w wysokości 45,00 zł

Wysokość stawki opłaty za pojemnik dla nieruchomości niezamieszkałych jeżeli odpady zbierane są w sposób segregowany wynosi:

-   120 l -   20,00 zł

-   240 l -   40,00 zł

- 1100 l -  130,00 zł

Wysokość stawki opłaty za pojemnik dla nieruchomości niezamieszkałych jeżeli odpady zbierane są w sposób niesegregowany wynosi:

-   120 l -   40,00 zł

-   240 l -   70,00 zł

- 1100 l -  160,00 zł

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonać w terminach:

-   za I kwartał do 15 marzec danego roku

-   za II kwartał do 15 maj danego roku

-   za III kwartał do 15 wrzesień danego roku

-   za IV kwartał do 15 listopad danego roku

Opłaty należy dokonywać u sołtysa, w kasie Urzędu lub przelewem na konto.

Wszyscy mieszkańcy gminy są zobowiązani do selektywnego zbierania oraz gromadzenia odpadów na terenie nieruchomości zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirów z dnia 25 styczeń 2016 roku.

Selektywnej zbiórce odpadów podlegają następujące frakcje odpadów, które powstają na nieruchomości w związku z bytowaniem ludzi:

a) odpady biodegradowalne
b) tworzywa sztuczne i metal
c) makulatura i tekstylia
d) szkło
e) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
f) wielkogabarytowe nie mieszczące się w pojemnikach i workach np.: meble
g) zużyte opony
h) przeterminowane leki i chemikalia
i) zużyte baterie i akumulatory
j) popiół
Odpady ulegające biodegradacji i zielone mogą być gromadzone w przydomowych kompostownikach.

Odpady od pozycji a) – d) będą odbierane bezpośrednio z nieruchomości zgodnie z harmonogramem przynajmniej raz w miesiącu, pozostałe odpady przynajmniej raz na pół roku. Pozostałe odpady będą zbierane w utworzonym punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK.

Do selektywnej zbiórki odpadów należy stosować następujące rodzaje oraz kolory worków i pojemników:

Żółty – tworzywa sztuczne i metal

Niebieski – papier i tektura

Brązowy – odpady biodegradowalne

Zielony – szkło

Szary - popiół

Czarny – odpady pozostałe po wydzieleniu surowców wtórnych(zmieszane)